Obchodní podmínky

Obchodní podmínky plné znění:

I. Identifikace prodávajícího

1. Prodávajícím, který uzavírá kupní smlouvu dle těchto níže uvedených obchodních podmínek je obchodní společnost Paulownia Moravia

Sobůlky 12

697 01

IČO:68742282

2. Ve smyslu ustanovení § 1810 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přistupují obě smluvní strany při uzavření kupní smlouvy na dále uvedené obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), a zejména poučení spotřebiteli vyžadovaná občanským zákoníkem. Obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese https://cms.paulowniamoravia-cz0.webnode.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní.

3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, která se liší od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, avšak změna nebo doplnění se netýká již uzavřených kupních smluv.

II. Označení zboží a hlavní vlastnosti

1. Prostřednictvím webového rozhraní jsou prodávány sazenice, kořenové řízky a semena dřevin rodu Paulownia a jejich hybridních klonů

2. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že dřeviny rodu Paulownia a jejich hybridních klonů, které jsou v prodeji (dále jen rostliny), jsou v současné době v procesu schvalování. Z důvodu nedokončení tohoto schvalovacího procesu není formálně stanovena invazivita těchto rostlin a jejich výsadba je proto umožněna pouze do vyhrazených ploch (např. zahrady), nikoliv na ornou půdu, trvalý travní porost a lesní plochy. Prodávající nezaručuje stupeň invazivity rostlin a neodpovídá za případné škody způsobené invazivitou rostlin. Po schválení rostliny a provedení předepsaných zkoušek budou informace v těchto obchodních podmínkách upřesněny.

3. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že při pěstování rostlin z kořenových řízků, ze sazenic a semen je třeba dodržovat pěstební podmínky. Nárůst rostliny co do kvality a objemu dřevní hmoty a vzhledu  je přímo podmíněn klimatickými a pěstebními podmínkami a prodávající neručí za objem dřevní hmoty nebo objem nárůstu rostlin ve vegetačním období.

4. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že kořenové řízky a sazenice rostlin podléhají rychlé zkáze a dodání sazenic podléhá zvláštnímu režimu reklamace. Kupující bere na vědomí, že objednávka se může skládat z rostlin, které v případě prodlení s převzetím zásilky kupujícím a opominutím neprodleného pěstebního postupu mohou podléhat vadnutí a dalším biologickým procesům zhoršujícím jejich kvalitu, včetně úhynu. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží neprodleně při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží neprodleně při dodání, nenese prodávající zodpovědnost za postupné zhoršování kvality dodaného zboží v důsledku biologických procesů.

III. Kupní smlouva

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny finálně včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. O odmítnutí objednávky takového zboží je však povinen kupujícího bezodkladně informovat na adrese uvedené v registračním formuláři.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky).

4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

7. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostupnosti části objednaného zboží bude kupujícímu odeslána zásilka bez tohoto zboží.

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

IV. Odstoupení od smlouvy, náklady s tím spojené

1. Kupující je oprávněn od uzavřené smlouvy kupní odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2. Prodávající upozorňuje kupujícího a kupující bere výslovně na vědomí, že kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v rozsahu dodávky kořenových řízků a sazenic rostlin, které jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze (§ 1837 písm. e) obchodního zákoníku ) a zboží které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (§

1837 písm. d) obchodního zákoníku ) . Kupující rovněž není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v rozsahu dodání semen rostlin případě, že poruší původní obal, ve kterém byla semena dodána.

3. Podmínky zamezující odstoupení od kupní smlouvy se netýkají ostatního zboží dodávaného prostřednictvím elektronického obchodu..

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu prodávajícího,Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář zveřejněný na webovém rozhraní internetového obchodu.

5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno neprodleně od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, na adresu 

 Paulownia Moravia
Sídlo společnosti:
Sobůlky 12

697 01


IČ:  Ičo:68742282
 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, v případě semen rostlin v neotevřeném původním obalu.

6. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu po vrácení zboží zboží kupujícím nepoškozeném, neopotřebovaném nebo částečně nespotřebovaném stavu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží.

V. Jiná ujednání a informace

1. V případě nespokojenosti nebo stížnosti kupujícího s postupem prodávajícího je tento oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.

2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Kupující uzavřením smlouvy uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.